Global Yatırım Holding, çalışanlarının eğitim düzeyi ve kişisel deneyimlerinin Holding ve bağlı ortaklıklarının başarılarında büyük rol oynadığı inancıyla faaliyet göstermektedir.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız çalışanların şirketlerine olan bağlığını, motivasyonunu ve memnuniyetini artırarak şirket içindeki sinerjiyi güçlendirme temeli üzerinde yükselmektedir.

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

İşe alımdan itibaren çalışma koşulları ve her türlü kariyer planlaması adımı temel insan haklarına dayanan “eşitlik” ilkesi gözetilerek sistematik şekilde yönetilmektedir.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 8. Hedef kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin,

8tam, üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Global Yatırım Holding tüm şirketlerinde bu anlayışı destekleyerek, farklı coğrafi bölgelerde ve sektörlerdeki faaliyetlerinde, çalışanlarını vasıf, performans, beceri ve deneyimleri esas alarak eşit koşullarda değerlendirmektedir. Çalışanlar ve çalışan adayları arasında herhangi bir temele dayanan ayrımcılığa kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir.

Profesyonel kadroların; şirketlerimizin her geçen gün büyüyen yapısına paralel olarak gelişmesi için işe alım, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi gibi temel süreçlerin yönetimi amacıyla 2014 yılında insan kaynakları politikası yazılı hale getirilerek Personel Yönetmeliği oluşturulmuştur. Hem Türkçe hem İngilizce olarak ulaşılabilen Personel Yönetmeliği çalışanların tabi olduğu kuralları olduğu kadar, çalışanlara sağlanan hak ve fırsatları da kapsamaktadır.

Kuruluşundan bu yana faaliyet alanları çeşitlenerek ve tecrübe kazanarak büyümeye devam eden Global Yatırım Holding ve bağlı ortaklılarında; gelişen faaliyetlere paralel olarak son üç yılda çalışan sayısı %16 artış göstermiştir. Bugün yaklaşık 1000 kişilik ailemizin %18’ini kadındır. Holding bünyesinde ise 117 çalışanın %42’sini kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Holding yönetim kurulunda bir kadın üye görev yapmaktadır.

İlerleyen yıllarda küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla Global Yatırım Holding altında istihdam edilen kadın çalışan oranının artması hedeflenmektedir.

 calismahayati gr1 calismahayati gr2

 

Eğitimler

Şirketlerimizin en büyük sermayesi olduğuna inandığımız çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimleri, kariyerleri boyunca desteklenmektedir. Bu nedenle işe alımdan itibaren çalışanlarımıza mesleki ve teknik becerilerini geliştirebilecekleri eğitim programları sunarak profesyonel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Çalışanlara verilen toplam eğitim saati 2013 yılından bu yana üç yılda 2,7 kat artış göstermiştir. Holding ve iştiraklerinde 2015 yılında çalışan başına ortalama 24 saat eğitim verilmiştir.

calismahayati gr3

*Global Yatırım Holding ve Bağlı İştirakleri

Eğitim konuları sektörlere göre farklılık göstermekle beraber; gayrimenkul ve finans sektörlerinde sermaye piyasası SPK lisans yenileme eğitimleri, borsa ve finansal piyasalarla ilgili teknik eğitimler, mesleki gelişim ve kişisel gelişim eğitimlerine ek olarak yabancı dil; elektrik üretimi/gaz/maden sektöründe ve liman işletmelerinde gaz ölçümleme, ERP, yazılımlar, teknik bakım, deniz ve kara kirliliğini de kapsayan çevre koruma, atık yönetimi, kalite yönetimi ve temel iş sağlığı ve güvenliği başlıklarında verilmektedir.

Çalışanlarımızın yanı sıra çalıştığımız taşeron şirket personeline de eğitimler vererek, mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Özellikle temel iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmelerine destek oluyoruz.

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı

İnsana yakışır işler sunmak amacıyla tüm iş yerlerinde mutlak iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşulları sağlanmakta, her şeyden önce çalışanların güvenliği temin edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusu şirketler özelinde çalışanların da temsil edildiği kurul ve komiteler aracılığıyla yönetilmektedir ve performans takip edilerek sürekli olarak iyileştirilmektedir. İSG performansı düzenli olarak şirketlerin Yönetim Kurullarına raporlanmaktadır. Holding’de İSG konularında en üst düzey sorumluluk Sürdürülebilirlik Komitesi’ndedir.

Faaliyet gösterilen sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımımız üç temel üzerine konumlandırılmaktadır. Bunlardan ilki, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemlerimizi sürekli geliştirmek, ikincisi sıfır kaza hedefiyle çalışmak, üçüncüsü eğitimlerle İSG bilgisini ve tedbirlerini taze tutmaktır.

Bu yaklaşımımıza paralel olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusu başta liman işletmeleri ve elektrik üretimi/gaz/maden şirketleri olmak üzere öncelikli olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle Antalya Liman, Bodrum Liman, Kuşadası Liman ve Naturelgaz’ın OHSAS 18001 İş Güvenliği sertifikası ile belgelendirilmiştir. Malta Limanı da 2017 yılı içersinde OHSAS sertifikası almak için çalışmalara başlamıştır. Tüm faaliyetlerimiz mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerle tam olarak uyumlu ve bunların da ötesine geçen uygulamalarla desteklenmektedir.

İş yerlerimizde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunma ilkemiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonucu 2013 yılından bu yana Gayrimenkul ve Finans sektörlerindeki şirketlerimizde ve Holding’de hiç iş kazası yaşanmamıştır. Elektrik Üretimi/gaz/maden şirketlerinde ise artan çalışan sayısına paralel olarak; 2014 yılından bu yana yaşanan iş kazalarında %10 oranında artış olmuştur.

İş güvenliği konusu, Global Yatırım Holding ve grup şirketlerine çalışan taşeron şirketlerde de takip edilmekte ve performans iyileştirilmesi amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. 2014 yılında Antalya Limanı’nda görevli bir taşeron şirket çalışanı gemiden yük tahliye edilirken kendi kullandığı vincin devrilmesi sebebiyle gerçekleşen iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Her ne kadar bu konuda açılan dava devam etmekte ve henüz kesinleşmiş bir kusur değerlendirmesi yapılmamış olmakla birlikte olay sonrası yapılan detaylı inceleme sonucu taşeron şirket ve çalışanı tarafından vincin üzerindeki kontra ağırlıkların bağlanmadığı ve normal şartlarda yükün kaldırılmasına ve manevraya izin vermeyecek olan emniyet sisteminin çalışır duruma getirilmediği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte kaza sonrasında Antalya Limanı İş Sağlığı ve Güvenliği risk analizi yenilenmiştir. Bu doğrultuda, tüm iş makinelerinin kabinlerine kaldırma kapasitesi ve yük eğrisi ile ilgili açık ve görülür bilgilerin yerleştirilmesine ve tüm personele yüksekte çalışma ile ilgili verilen eğitimlerin yenilenmesine karar verilmiştir. 
 

Gerçekleşen kazalarda kayıt tutularak raporlama yapılmakta; risk analizleri ve uyarı sistemleriyle bir daha yaşanmaması için gereken önlemler alınmaktadır. Her ay düzenli olarak saha toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlarımızın sağlık gözetimleri mevzuat gereği üç yıllık aralıklarla yapılması öngörülmüşken, yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. İSG konularında bireysel öneri ve şikayet sistemleri kurulmuştur. Belirli aralıklarla bağımsız firmalarca İSG denetimleri yapılarak, uyarı sistemlerinin işlerliği denetlenmektedir.

  Kaza Sıklık Oranı (IR) Ölümlü Kaza Sayısı Kayıp Gün Oranı (LDR)
  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Global Yatırım Holding 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrik Üretimi/Gaz/Maden 0 114,61 134,38 0 0 0 0,047 0,180 0,202
Liman 84,76 103,46   60,60 0 0 0 0,138 0,130 0,011
  Taşeron Şirketlerde Kaza Ağırlık Oranı  Taşeron Şirketlerde Ölümlü Kaza Sayısı  
  2013 2014 2015 2013 2014 2015      
Global Yatırım Holding 0 0 0 0 0 0      
Elektrik Üretimi/Gaz/Maden  0 0 0 0 0 0      
Finans - - - 0 0 0      
Gayrimenkul 0 0 0 0 0 0      
Liman 4,59 4,71 2,66 0 1 0      

 

Uluslararası Çalışma Örgütü‘nün (İLO) 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmesi, iş yerlerinin yeterli sağlık ve güvenlik düzeyine erişmesi için çalışanların eğitimini ve motivasyonu işverenlerin sorumluluğunda olarak belirtmektedir. ILO’nun politikasına paralel olarak Global Yatırım Holding ve iştiraklerinde çalışanlar için düzenli olarak İSG eğitimleri düzenlenmektedir. Verilen yıllık eğitimlerin %61’ini iş sağlığı ve güvenliği konularında verilen eğitimleri oluşturmaktadır. Özellikle liman ve maden işletmeleri gibi tesislerimizde; iş sağlığı ve güvenliği temel bir gereklilik kabul edilerek, çalışanlarımızın farkındalığı düzenli sıklıkla verilen eğitimlerle desteklenmektedir. 2013- 2015 yılları arasında verilen İSG eğitimleri 1,8 kat artmıştır. Holding bünyesinde ise 3 yıllık aralıklarla verilen İSG eğitimleri kapsamında son olarak 2014 yılında çalışan başına 2,5 saat İSG eğitimi verilmiştir.

calismahayati gr4

*Global Yatırım Holding ve Bağlı İştirakleri

Taşeron şirket çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumunu ve gerekli önlemlerin uygulanmasını teşvik etme amacıyla verilen İSG eğitimleri, 2013 yılından bu yana 3 kat artış göstermiştir.

İSG konusuna verilen önem sebebiyle, bu konudaki farkındalık yaratıcı eylemler eğitimlerle sınırlı kalmamakta; kurulu sistemlere ve düzenlenen eğitimlere ek olarak; önlem ve bilgilendirmeler, bilinçlendirme kampanyaları ve ödüllendirmeler yapılarak çalışanlar İSG konusunda dikkatli ve sorumlu davranmaya teşvik edilmektedir. Türkiye’de bulunan liman işletmelerinde belirli aralıklarla tespitte bulunmak üzere üç aylık periyotlarla İSG destek personeli atanmaktadır. Başarılı İSG uygulamaları geliştiren personel ödüllendirilmektedir. Bununla birlikte, liman kullanıcısı üçüncü şahıslara da uzmanlar tarafından görsel ve işitsel İSG eğitimleri verilmektedir. Limanlara girişlerde araç kullanıcılarına İSG bilgi broşürleri dağıtılmaktadır.

Elektrik Üretimi/Gaz/Maden tesislerinde çok düşük hasarlı ya da hasarsız atlatılan kaza ve tehlikeli durum bildiriminde bulunan çalışanlar ödül yoluyla teşvik edilmektedir. İSG uygulamalarını geliştirme amaçlı yapılan öneriler ödüller aracılığıyla teşvik edilmektedir. Naturelgaz bünyesinde 2016 yılında toplam 250 Sürücüyü kapsayan "Yol Güvenliği " programı başlatılmıştır. Program kapsamında sürücü ligi ve ödül sistemi uygulaması da vardır. Her ay en yüksek skoru alan üç sürücü ödüllendirilecektir.

 

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr