Çevresel Etkimiz

Global Yatırım Holding’de çevresel etkilerimizi azaltma ve bu etkileri sorumlu bir şekilde yönetme anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Benimsediğimiz çevre politikamız çerçevesinde ofis enerji ve su tüketimleri ile sera gazlarını azaltmanın, atıklarımızı geri dönüştürme ve kaynağında önlemenin üzerine eğiliyor ve tüm iştiraklerimize çevre politikamızı ve yönetim sistemimizi sektöre özel uyarlamalarla iştiraklerimizin de benzer bir anlayışla operasyonlarını yönetmesini bekliyoruz. Bu uygulamaların yanı sıra yeni faaliyet alanları oluşturmadan önce düzenli olarak çevresel etki değerlendirmesi yapıyoruz.

Çevre Yönetim Sistemi Usul ve Esasları

Holding olarak çevresel etkilerimiz, yatırım gerçekleştirdiğimiz iştiraklerimiz üzerinden gerçekleşen dolaylı çevresel etkilerimize kıyasla daha küçük bir etki alanına sahip. Bu nedenle öncelikli olarak kendi çevre performansımızı takip ederken bir yandan Limanlar1, Elektrik Üretim/Gaz/Maden2 ve Gayrimenkul olarak grupladığımız iştiraklerimizin de performanslarını takip ediyoruz. 2016 yılında finans şirketlerimizin performans takibine başlamayı, diğer iştiraklerimizden talep ettiğimiz verilerin kapsamını ise genişletmeyi hedefliyoruz. Yine 2016 yılından itibarıyla her yıl Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğunda sivil toplum kuruluşlarından, tedarikçilere farklı kilit paydaş gruplarının katılımıyla gerçekleşen yıllık paydaş toplantıları planlıyoruz. Paydaşlarımızın önerilerini ve geribildirimlerini iletebileceği bu platform sayesinde çevresel etkilerimizi sistematik bir şekilde azaltmayı hedefliyoruz.

Çevresel etkilerimizi azaltma çalışmalarımız çerçevesinde iştiraklerimizde yönetim sistemlerini yaygınlaştırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Global Yatırım Holding olarak 2018 yılı sonuna kadar ISO 14001 sertifikası alacağız. ISO 14001 sertifikalı iştiraklerimiz arasında Naturelgaz ve Antalya, Bodrum, Kuşadası ile Bar Limanı bulunuyor.  Antalya Limanı aynı zamanda ESPO (Avrupa Deniz Limanları Organizasyonu) EcoPorts Yeşil Liman Uygulamaları bünyesinde yer alırken Kuşadası ve Bodrum Limanı ise Green Port sertifikasına sahip.

2015 yılında Global Yatırım Holding olarak aldığımız bir çevre cezası bulunmuyor.

İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği

Sera gazı salımlarının neden olduğu iklim değişikliği, dünya gündeminde giderek daha önemli bir yer edinerek her sektörü etkiliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında bulunan 13. Hedef İklim Eylemi’nde iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen harekete geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu doğrultuda iş dünyasına da önemli sorumluluklar düşüyor.

Global Yatırım Holding’de çok sektörlü iştiraklerimizi göz önünde bulundurduğumuzda, iklim değişikliği yönetilmesi gereken bir risk alanı olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliği risklerini doğru yöneterek sera gazı salımlarının azaltılması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile paralel olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Salımları azaltmak için enerji verimliliği projeleri geliştiriyor, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Bu çerçevede Elektrik Üretimi/Gaz/Maden altında biyokütle ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım gerçekleştiriyoruz. Naturelgaz ise doğalgaz erişimi olmayan şirketlere sıkıştırılmış doğalgaz ulaştırarak kömür gibi yakıtların kullanımını azaltıyor ve müşterilerinin karbon salımlarını azaltmalarına katkıda bulunuyor. Enerji tüketimlerini ve salımları azaltmak için ayrıca çeşitli verimlilik projeleri gerçekleştiriliyor. İştiraklerimizden Antalya Limanı çevre aydınlatmalarını LED aydınlatma ile değiştirilmesinin de dâhil olduğu çeşitli projeler sonucunda 2015 yılında yaklaşık 460.800 kWh tasarruf elde ederek 32.900 USD maliyet tasarrufu sağladı. Sera gazları dışında diğer hava emisyonlarını da önemli etkimiz olarak tanımlıyor ve yönetmek için planlamalar yapiyoruz. 

 

Enerji Tüketimi (MWh) 2013 2014 2015
Global Yatırım Holding 1.156 928 934
Limanlar 12.608 11.523 11.876
Elektrik Üretimi/Gaz/Maden 6.219 14.093 21.792
Gayrimenkul 1.939 1.584 1.561

 

Sera Gazı Salımları3 (ton CO2e) 2013 2014 2015
Global Yatırım Holding
Kapsam 1 56,2 50,1 61,7
Kapsam 2 439,2 435,6 395,4
Limanlar
Kapsam 1 2.349,5 1.982,7 1.943,7
Kapsam 2 6.622,8 6.083,7 6.228,0
Elektrik Üretimi/Gaz/Maden
Kapsam 1 2.903,7 4.689,2 5.857,6
Kapsam 2 2.549,4 5.452,9 8.388,9
Gayrimenkul
Kapsam 1 67,9 42,7 44,4
Kapsam 2 709,5 761,9 745,3

 

Su ve Atık Yönetimi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 12. Hedef sorumlu tüketim ve üretimi sağlama çerçevesinde su tüketiminden atık yönetimine her türlü alanda sorumlu pratikler geliştirmek büyük önem taşıyor. 2016 yılında başlattığımız sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında su tüketimi ile su emisyonlarını azaltmak üzere projeler geliştirmek ve atıklarımızı ölçmeye başlayarak geri dönüşüm oranlarını artırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor.

Çevre altında yönettiğimiz başlıklardan birini atıklar oluşturuyor. 2015 yılında yaklaşık 1,3 ton kağıdı geri dönüşüme, 7,8 ton evsel atığı ise katı atık sahasına gönderdik.4 2016 yılı çalışmalarımız çerçevesinde hedeflerimizden bir diğerini ise atık oranlarınımızı daha sistematık takip ederek geri dönüşüm oranlarını artırmak oluşturuyor. 

Su Tüketimi (m3) 2013 2014 2015
Global Yatırım Holding 2.000 2.100 2.100
Limanlar 280.205 227.722 241.173
Elektrik Üretimi/Gaz/Maden 6.933 6.801 9.317
Gayrimenkul 19.630 20.176 21.000

 

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik iklimden toprak verimliliğine kadar tüm ekosistem hizmetlerinn devamlılığı için büyül önem taşıyor. Endustriyel faaliyetlerin biyoçeşitliliğin üzerindeki ekilerini göz önüne aldığımızda çevresel sürdürülebilirlik için biyoçeşitliliğin korunması kilit rol oynuyor. 

Yatırım şirketi olarak doğrudan biyoçeşitlilik üzerinde yüksek etkimiz bulunmamasına rağmen yatırım yaptığımız sektörlerin etkileri nedeniyle 2016 yılında başladığımız sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli bir ayağını biyoçeşitlilik oluşturuyor. Buna bağlı olarak, faaliyet bölgelerimizin ve operasyonlarımızın biyoçeşitlilik üzerindeki etiklerini değerlendiriyoruz. 2016 yılında faaliyet gösterdiğimiz, Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip Gökova Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması adına Akdeniz Koruma Derneği işbirliği ile "Kum Köpekbalığı (Carcharhinus Plumbeaus) ve Üreme Alanı (Boncuk Koyu) Koruma" projesini desteklemeye başladık. 

Gökova Körfezi'nde yer alan Boncuk Koyu, kum köpekbalıklarının tüm dünyada bilinen en önemli üreme alanları arasındadır. İnsan için tehlike oluşturmayan, geç erginleşme ve düşük üreme hızına sahip olan kum köpekbalıkları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması içim Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından yayınlanan kırmızı listede "Hassas (VU)", Akdeniz bölgesel kırmızı listesinde ise "Tehdit Altında (EN)" olarak sınıflandırılmıştır. Projeye katkıda bulunarak, kum köpekbalıklarının ve yaşadıkları doğal çevrenin korunmasına destek oluyoruz. 

 

1Antalya, Bodrum, Kuşadası, Barcelona, Malaga, Bar, Malta Limanları dahildir.
2Naturelgaz ve Straton dahildir.
3Veriler Sera Gazı Protokolüne (GHG Protocol) uygun olarak hesaplanmıştır. Kapsam 1 (doğrudan) ve Kapsam 2 (dolaylı) sera gazı salımları dahil edilmiştir. Küresel ısınma potansiyeli (GWP) katsayıları Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kaynaklarından alınmıştır.

4Haftalık atık oranlarına göre yaklaşık olarak hesaplanmıştır. 

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr